INFORMACJA O NABORZE NA SPECJALIZACJĘ Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ W SZPITALU W CIBORZU

Informacja o naborze na specjalizację z psychologii klinicznej

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu z radością informuje, że w dniu 27.03.2024 roku Szpital w Ciborzu otrzymał akredytację jako jednostka szkoląca w dziedzinie psychologii klinicznej obok 16 jednostek akredytowanych w Polsce m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu i Łodzi.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1.  W dniach od 30 kwietnia do 31 maja 2024r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. prowadzić będzie nabór na specjalizację z psychologii  klinicznej w Ciborzu.
 2. Szpital zgłosił do Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 40 wolnych miejsc specjalizacyjnych na postępowanie kwalifikacyjne, które będzie przeprowadzone od 1 do 30 czerwca 2024 roku.
 3. Szkolenie specjalizacyjne odbędzie się w ramach czterech ścieżek kształcenia specjalizacyjnego tj:
  – Psychologii klinicznej chorych z zaburzeniami psychicznymi;
  – Psychologii klinicznej chorych somatycznie;
  – Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży;
  – Neuropsychologii klinicznej.
 4. Zapraszamy również psychologów posiadających specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej do uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego.
 5. Koszt szkolenia specjalizacyjnego zostanie podany po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, które odbędzie się w dniach 1-30 czerwca 2024 roku przez system SMK w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznaje aktualnie stypendia 1500 zł. miesięcznie dla osób z całej Polski na specjalizację z psychologii klinicznej po spełnieniu wymogów formalnych od II roku kształcenia – proszę o zapoznanie się ze szczegółami i wymogami formalnymi: https://lubuskie.pl/cms/364/stypendia_dla_studentow_ksztalcacych_sie_na_szkoleniach_podyplom
 7. Postępowanie kwalifikacyjne oraz kształcenie prowadzone będzie zgodnie z:
  – Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000599
  – Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170001217
  – Programem specjalizacji w psychologii klinicznej
  https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/08/006-Psychologia-kliniczna-program-podstawowy-2023-podpisane.pdf

UWAGA !!!

REKRUTACJA NA SPECJALIZACJĘ ODBYWA SIĘ POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK). REKRUTACJĘ PROWADZI LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 11. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia „osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitowania Kształcenia (SMK): https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login?logout=2 do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia”.
Wniosek składa się w terminie  od 30 kwietnia do 31 maja 2024r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia  1 czerwca do 30 czerwca 2023.

Informacje na temat składania wniosku oraz postępowania kwalifikacyjnego znajdą Państwo także na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8; 66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoby zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wojewoda skieruje do jednostki prowadzącej kształcenie tj. do Szpitala w Ciborzu. Równocześnie akredytowana jednostka szkoląca otrzyma informację o osobach skierowanych na kształcenie specjalizacyjne.

Po otrzymaniu informacji o osobach skierowanych na kształcenie Szpital w Ciborzu będzie kontaktował się mailowo ze wskazanymi osobami celem dalszego postępowania oraz dalszych procedur i  informacji organizacyjnych związanych z kształceniem.

Planowany termin uruchomienia kształcenia specjalizacyjnego dla osób zakwalifikowanych do jego odbycia to wrzesień 2024 r.

Osobą odpowiedzialną za szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu w Ciborzu jest:

mgr Edyta Szczap
kierownik szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej
specjalista psychologii klinicznej i neuropsychologii
tel. 601053462
email: e.szczap@ciborz.eu