Deklaracja Dostępności

Home / Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala w Ciborzu:
https://ciborz.eu/

Data publikacji strony internetowej: 23 września 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 14 czerwca 2022 r.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności na stronie:

  • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym formacie,
  • część dokumentów jest dostępna wyłącznie w formie skanu,
  • mapy i plany są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Deklarację sporządzono 23 września 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Przegląd i aktualizację Deklaracji dokonano 25 marca 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

e-mail:
koordynator.dostepnosci@ciborz.eu

adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
SP ZOZ w Ciborzu
Cibórz 5
66-213 Skąpe

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Administracji Szpitala – 66-213 Cibórz 5

Budynek nr 3, drzwi wejściowe ręczne bez kontroli dostępu, kolizyjne. Wejście do budynku z poziomu 0,5; brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Bez oznaczeń miejsc parkingowych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami.

2. Oddziały Szpitalne – 66-213 Cibórz 5

• Budynki nr 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61

Drzwi wejściowe ręczne z kontrolą dostępu, kolizyjne. Wejścia do budynków z poziomu 0, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Bez oznaczeń miejsc parkingowych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami.

• Budynki nr 43, 44, 48, 50, 52, 58, 59 posiadają windę przystosowaną dla niepełnosprawnych motorycznie.

• Budynki nr 46, 52, 54, 58 posiadają podjazd dla niepełnosprawnych.

3. Izba Przyjęć, Administracja ZOL, Sekcja Statystyki Medycznej i Rozliczeń – 66-213 Cibórz 5

Budynek nr 7 parter, drzwi wejściowe ręczne z kontrolą dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami.

4. Laboratorium – 66-213 Cibórz 5

Budynek nr 7, pierwsze piętro, drzwi wejściowe ręczne z kontrolą dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.

5. Zespół Poradni Ambulatoryjnych: 66-100 Sulechów, al. Niepodległości 15

Drzwi wejściowe ręczne bez kontroli dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Dostępna winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.

6. Zespół Poradni Ambulatoryjnych: 65-031 Zielona Góra, Fryderyka Chopina 9

Drzwi wejściowe ręczne bez kontroli dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0,5, podjazd dla niepełnosprawnych, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Dostępna winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.

7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – WOTUW – 65-044 Zielona Góra, Ludwika Zamenhofa 27

Drzwi wejściowe ręczne bez kontroli dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0,5, podjazd dla niepełnosprawnych, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.